Disclaimer

Stichting Kritische Massa streeft naar het aanbieden van zo betrouwbaar en actueel mogelijke informatie. Zij pretendeert echter niet objectief te zijn: de informatie is veelal afkomstig van belangengroepen, actiegroepen en de milieubeweging. Tegenwicht wordt geboden door informatie uit andere bronnen, waaronder bedrijven of instellingen die een afwijkende kijk hebben op de aangeboden informatie.

Kritische Massa kan niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is. Van de bezoeker wordt verwacht dat hij kritisch met de gevonden informatie omgaat en zich op de hoogte stelt van de bron van de informatie.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. 
Kritische Massa aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt Kritische Massa het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld via het contactformulier >>>.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die Kritische Massa naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door Kritische Massa beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door Kritische Massa vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog nadere toestemming voor nodig is.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.

Kritische Massa behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Het copyright van alle geplaatste informatie berust bij de oorspronkelijke auteurs.